COVID 19

Prevention for Visitors

PREVENTION FOR VISITORS

ขั้นตอนการเตรียมตัวสำหรับเข้าชมงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 44 :

1. มีบัตรเข้าชมงาน
2. กรุณาสวมแมสก์ตลอดเวลาที่เข้าชมงาน
3. รักษาระยะห่าง
4. หมั่นล้างมือตลอดเวลาเขาชมงาน

** สำหรับเด็ก อายุ 0-15 ปี ไม่ได้ฉีดวัคซีนมาแสดง สามารถให้เข้างานได้ค่ะ
** สำหรับอายุ 16 ปีขึ้นไป ต้องแสดงหลักฐานการรับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม เพื่อเข้างาน

Scroll to Top